Pacchetti speciale ponti a Praga

Nh Prague
****
Corinthia Hotel Praga
*****
Theatrino Hotel
****